Skip to main content

Statutes (Vedtægter)

Vedtægter for EUCtech Denmark 

§1. Navn og formål 

Foreningens navn er euctech Denmark  

Foreningens formål er at fremme vidensdeling af Citrix og andre End User Computing (EUC) teknologier, med fokus på afholdelse af events. Overskud anvendes til at fremme foreningens formål. 

§2. Medlemmer og ind-/udmeldelse 

Der er ingen formel ind-/udmeldelses proces. Der vil dog være en aktiv tilmelding til events og nyhedsformidling på sociale medier. 

§3. Foreningskontingent 

Der er ikke foreningskontingent forbundet med deltagelse i foreningen. Der vil dog være en egenbetaling forbundet med at deltage i events. 

§4. Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst otte personer, hvoraf én vælges, af bestyrelsen, til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige virksomheder/institutioner og skal beskæftige sig professionelt med Citrix-teknologier, eller andre EUC-teknologier. 

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. 

Eventuelle nye medlemmer af bestyrelsen skal gennemgå en samtale med mindst 2 af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Samtalen skal danne grundlag for om vedkommende er egnet til at indgå i bestyrelsen. Ved uenighed om indlemmelse af nyt medlem i bestyrelsen afholdes en afstemning, hvor afgørelsen træffes ved stemmeflerhed, ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 af medlemmerne finder det ønskeligt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 2 medlemmer er til stede og kan deltage i afstemningen. 

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde med stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Der er udpeget 1 bestyrelsesmedlem som forenings repræsentant overfor offentlige myndigheder med dennes cpr-nummer. 

§5. Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er bestyrelsen. 

Alle sager afgøres ved almindelig flertalsafstemning. Ved stemmelighed bortfalder vedkommende forslag. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september, og indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Formanden sørger for, at indkomne forslag er medlemmerne i hænde senest to dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent 
  1. Beretning fra formanden 
  1. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper 
  1. Fremlæggelse af regnskab 
  1. Forslag fra bestyrelsen 
  1. Behandling af indkomne forslag 
  1. Valg af bestyrelse 
  1. Valg af revisor 
  1. Eventuelt 

§6. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det. Indkaldelsen skal ske med mindst otte dages varsel. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. 

Bestyrelsen fastlægger dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling. 

§7. Regnskab og revision 

På enhver ordinær generalforsamling forelægges det af bestyrelsen og revisionen underskrevne årsregnskab. 

På enhver ordinær generalforsamling vælges blandt bestyrelsesmedlemmer 2 revisorer. 

§8. Vedtægtsændringer og opløsning. 

Nærværende kan kun ændres på en generalforsamling med deltagelse af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, og kun hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for. 

Ved forslag om opløsning af foreningen gælder foranstående regler, men kræver dog på alle punkter 3/4 i stedet for 2/3. 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overgå til et af bestyrelsen udpeget humanitært formål.